शाखांची महिती


कांचनगौरी महिला सहकारी पतपेढी मर्यादित

 

शाखा:

बदलापूर शाखा

डोंबिवली (पुर्व) शाखा / मुख्य शाखा

गांधीनगर शाखा

घोटसई (टिटवाळा) शाखा

कोपर शाखा

एम.आय.डी.सी. एक्स्टेंशन शाखा

निळजे शाखा

ठाकुर्ली शाखा

टिटवाळा (पश्चिम) शाखा

उमेश नगर शाखा

विष्णूनगर शाखा

वाशिंद शाखा

बदलापूर शाखा
साहित्यसुर्य सावरकर सदनिका,
सरस्वती नगर, कात्रप,
कुळगाव, बदलापूर (पुर्व) - 621503.

संपर्क नंबर: 9850347570

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangauriten@gmail.com

वरती

डोंबिवली (पुर्व) शाखा / मुख्य शाखा
तळ मजला, सरस्वती कॅसल,
कोटक बॅंके व व्यवस्थापकीय कार्यालयाला लागून,
पं. मालविय रोड,
डोंबिवली (पुर्व) -421201.

संपर्क नंबर: 0251-2860449, 0251-2860450, 7045542851

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangaurione@gmail.com

वरती

गांधीनगर शाखा
बी-1, आर्यभुमी,
रामचंद्र नगर, स्वामीनारायण मंदीरा समोर,
डोंबिवली (पुर्व) -421201.

संपर्क नंबर: 9619193553

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangaurithree@gmail.com

वरती

घोटसई (टिटवाळा) शाखा
दुकान नं. 2, सर्हे नं. 155, हिस्सा नं. 6/बी
पोस्ट घोटसई, टिटवाळा,
ता. कल्याण, जि. ठाणे - 421605.

संपर्क नंबर: 7710931682

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangaurisix@gmail.com

वरती

कोपर शाखा
1, प्रेम पॅराडाईज,
भास्कर जोशी बंगल्या जवळ,
कोपरगाव, डोंबिवली (पश्र्चिम) - 421202.

संपर्क नंबर: 7045936004

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangaurinine@gmail.com

वरती

एम.आय.डी.सी. एक्स्टेंशन शाखा
(वरदलक्ष्मी शाखा)
3, तळ मजला, श्रीराम निवास,
आजदेगाव, डोंबिवली (पुर्व) - 421203.

संपर्क नंबर: 7304650945

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangaurifive@gmail.com

वरती

 

निळजे शाखा

शाखा बंद आहे

ग्राहकांचा सर्व तपशिल मुख्य शाखेत हलवला आहे.

 

वरती

 

ठाकुर्ली शाखा

शाखा बंद आहे

ग्राहकांचा सर्व तपशिल मुख्य शाखेत हलवला आहे.

वरती

टिटवाळा (पश्चिम) शाखा
13, पंचांमृत,
पोलीस स्टेशन जवळ, मांडा,
टिटवाळा (पश्र्चिम) - 421605.

संपर्क नंबर: 7208594140

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangauriseven@gmail.com

वरती

उमेश नगर शाखा
गुरुसाई प्रेरणा को.ऑप, हौ.सोसा.
शॉप नं.३, २ टाकीच्या जवळ,
के.डी.एम.ची.च्या H वॉर्ड कचेरीच्या बाजूला,
डोंबिवली (प) ४२१२०२.

संपर्क नंबर: 8657320537

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangaurifour@gmail.com

वरती

विष्णूनगर शाखा
1ला मजला, विष्णुभुवन,
आई निवास, घनश्याम गुप्ते रोड,
डोंबिवली (पश्र्चिम) - 421202.

संपर्क नंबर: 9152530537

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangauritwo@gmail.com

वरती

वाशिंद शाखा
4, पहिला मजला, सत्यम शिवम सुदरम कॉम्प्लेक्स,
ग्राम पंचायत ऑफीस जवळ, स्टेशन रोड,
वाशिंद (पश्र्चिम) - 421604.

संपर्क नंबर: 7385811234

वेळ:
सोमवार ते शनिवार - स. 10.30 ते सं. 6.30
रजेचे दिवस - दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार

इमेल: kanchangaurieight@gmail.com

वरती


       


A